HemplyCBD ehdot

1 artikla – Määritelmät

Näihin ehtoihin / ehtoihin sovelletaan seuraavia määritelmiä:

Harkinta-aika : termi, jonka kuluessa kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeutta.

Kuluttaja luonnollinen henkilö, joka ei tee kauppaa yrityksen tai ammatin puolesta ja joka tekee etäsopimuksen yrittäjän kanssa.

Päivä kalenteripäivä

Pituuskauppa :  etäsopimus, joka liittyy sarjaan tuotteita ja palveluita, joiden toimitusvelvoite ja osto jakautuvat ajanjaksolle.

Pysyvällä välineellä välinettä, jonka avulla vastaanottaja tai yrittäjä tallentaa henkilökohtaisesti osoitettuja tietoja niitä tavalla saatavilla myöhempää käyttöä varten ajan riittävä tarkoitusta tietojen ja joka mahdollistaa jäljentämisen muuttumattomina tallennettujen tietojen.

Peruuttamisoikeus kuluttajan mahdollisuus irtisanoa etäsopimus vastineen kuluessa.

Yrittäjä luonnollinen henkilö tai yritys, joka tarjoaa etätuotteita kuluttajille.

Etäisyys sopimus :  sopimus perustuu yrityksen organisoitu Etämyynnissä tuotteiden ja palveluiden kuten sulkeminen sopimus käyttäen yhtä tai useampaa tekniikoista kaukaisten viestintä.

Etäviestinnän tekniikka keino, jolla voidaan sulkea sopimus ilman, että kuluttaja ja yrittäjä ovat kokoontuneet samaan paikkaan ja samaan aikaan.

2 artikla – Yritystunnus / yrittäjä

Yrityksen nimi: Apoteum GmbH
Osoite: Münzgrabenstraße 83, 8010 Graz, Itävalta

Sähköposti: [email protected]
Puhelin: +43 66o 1646979

Yrityksen rekisterinumero: FN500060h
tuomioistuimen rekisteröinti: Landesgericht für ZRS Graz
ALV-tunnus (arvonlisäverotunnus:  ATU73703478

Liiketoiminta: Luonnontuotteiden ja lisäravinteiden kauppa ja tuotanto.

3 artikla – Asiaankuuluvuus

Nämä yleiset ehdot / ehdot koskevat kaikkia yrittäjän tarjouksia ja jokaisesta yrittäjän ja kuluttajan välisestä etäsopimuksesta.

Ennen etäsopimuksen tekemistä yleisten ehtojen teksti asetetaan kuluttajan saataville. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, että ennen etäsopimuksen tekemistä ilmoitetaan, että yleiset ehdot / ehdot voidaan nähdä yrittäjällä ja kuluttajan pyynnöstä nämä yleiset ehdot / ehdot lähetetään kuluttajalle heti mahdollista ilman ylimääräisiä kustannuksia.

Jos etäsopimus tehdään sähköisesti huolimatta edellisestä artiklasta ja ennen etäsopimuksen tekemistä, yleisten ehtojen / ehtojen teksti voidaan asettaa kuluttajan saataville sähköisesti siten, että teksti voidaan tallentaa yksinkertaisella tavalla kestävällä alustalla. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, niin ennen etäsopimuksen tekemistä ilmoitetaan, mistä kuluttaja voi löytää yleiset ehdot / ehdot sähköisesti, ja että nämä ehdot / ehdot lähetetään kuluttajan pyynnöstä sähköisesti tai muuten kuluttajalle ilman lisäkustannuksia .

Jos näiden yleisten ehtojen / ehtojen lisäksi sovelletaan myös erityisiä tuote- ja palvelusehtoja, toinen ja kolmas artikkeli ovat keskinäisiä sopimuksia ja ristiriitaisten ehtojen / ehtojen tapauksessa kuluttaja voi valittaa asiaankuuluvista ehdoista / ehdoista, jotka ovat eniten suotuisa kuluttajalle.

4 artikla – Tarjous

Jos tarjouksella on rajoitettu voimassaolo tai sillä on muita eritelmiä, se mainitaan korostetusti.

Tarjous sisältää täydellisen ja tarkan kuvauksen tarjolla olevista tuotteista ja palveluista. Kuvaus on riittävän yksityiskohtainen, jotta kuluttaja voi arvioida tuotteet / palvelut asianmukaisesti. Yrittäjän käyttämät kuvat ovat todellisia esityksiä tuotteista ja palveluista. Ilmeiset virheet ja virheet eivät sido yrittäjää.

Jokainen tarjous sisältää sellaisia ​​tietoja, että kuluttajalle on selvää, mitkä oikeudet ja velvollisuudet liittyvät tarjoukseen, kun kuluttaja hyväksyy sen. Tämä koskee erityisesti:

hintaan sisältyy verot

mahdolliset toimituskustannukset

tapa, jolla sopimus on tehty, ja tarvittavat allekirjoitukset

sovelletaanko peruuttamisoikeutta

maksutapa, toimitus ja sopimuksen suorittaminen

tarjouksen hyväksymisen määräaika tai määräaika, jonka kuluessa yrittäjä takaa hinnan

etäviestinnän hintataso, jos etäviestinnän tekniikan käytöstä aiheutuvat kustannukset lasketaan muulla pohjalla kuin tavallinen viestintähinta

jos sopimuksen tekemisen jälkeen tehty sopimus on arkistoitu ja jos on, kuinka kuulla sitä kuluttajan kannalta

tapa, jolla kuluttaja voi ennen sopimuksen tekemistä tarkistaa ja tarvittaessa myös palauttaa tiedot, jotka hän antaa sopimuksen perusteella

yrittäjän alaiset käytännesäännöt ja tapa, jolla kuluttaja voi tutustua sähköisesti käytännesääntöihin; ja

etäsopimuksen vähimmäiskesto pituuskaupan tapauksessa.

 

5 artikla – Sopimus

Sopimus viimeistellään, jollei 4 kohdan määräyksistä muuta johdu, kun kuluttaja hyväksyy tarjouksen ja täyttää ehdot.

Jos kuluttaja on hyväksynyt tarjouksen sähköisesti, yrittäjä vahvistaa välittömästi sähköisesti, että hän on vastaanottanut tarjouksen. Niin kauan kuin yrittäjä ei ole vahvistanut hyväksyntään, kuluttaja voi irtisanoa sopimuksen.

Jos sopimus tehdään sähköisesti, yrittäjä ryhtyy tarvittaviin teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin suojatakseen sähköistä tiedonsiirtoa ja varmistaakseen turvallisen verkkoympäristön. Jos asiakas voi maksaa sähköisesti, yrittäjä noudattaa tarvittavia turvatoimenpiteitä.

Yrittäjä voi ilmoittaa tai tarkistaa lainsäädännön puitteissa, pystyykö kuluttaja täyttämään maksuvelvoitteet, ja tarkistamaan myös kaikki tärkeät tosiasiat ja tekijät, joita tarvitaan terveen etäsopimuksen tekemiseksi. Jos yrittäjällä, joka perustuu tutkimukseen, on hyviä syitä olla tekemättä sopimusta, hänellä on oikeus motivoida ja kieltäytyä tilauksesta / pyynnöstä tai hän voi yhdistää erityisehdot tarjouksen toteuttamiseen.

Yrittäjän on lähetettävä seuraavat tuotteet tuotteiden tai palveluiden kanssa, kirjallisesti tai siten, että kuluttaja voi tallentaa tiedot helposti käytettävälle pysyvälle tallennusvälineelle:

a.         Yrityksen osoite, jolla kuluttaja voi tehdä valituksia

b.        Edellytykset ja tapa, jolla kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeutta, ja selkeä ilmoitus peruuttamisoikeuden poissulkemisesta.

C.         Tiedot myynnin jälkeisistä takuista ja palveluista

d.        4 artiklan 3 kohta, paitsi jos yrittäjä on jo lähettänyt nämä tiedot ennen sopimuksen täytäntöönpanoa.

e.        Sopimuksen irtisanomista koskevat vaatimukset, jos sopimuksen voimassaoloaika on vähintään yksi vuosi tai jos se on toistaiseksi voimassa.

Pitkän kaupan tapauksessa edellinen lauseke e. koskee vain ensimmäistä toimitusta.

6 artikla – Peruuttamisoikeus

Tuotteiden toimittaminen:

Tuotteiden ostamisen jälkeen kuluttajalla on mahdollisuus purkaa sopimus ilmoittamatta syitä 14 vuorokauden ajaksi. Siirtymäkausi alkaa päivänä, jona kuluttaja vastaanottaa tuotteen tai kuluttajan etukäteen nimeämän edustajan, joka on ilmoitettu yrittäjälle.

Tarpeellisuuden aikana kuluttajan on käsiteltävä tuotetta ja pakkausta huolellisesti. Hän purkaa tuotteen pakkauksen tai käyttää sitä vain siinä määrin kuin on tarpeen arvioida, haluaako hän säilyttää tuotteen. Jos hän haluaa käyttää peruuttamisoikeutta, hänen on palautettava tuote kaikine lisävarusteineen ja – mikäli kohtuudella mahdollista – alkuperäisessä pakkauksessa ja pakkauksessa, yrittäjälle yrittäjän antamien kohtuullisten ja selkeiden ohjeiden mukaisesti.

Palvelujen toimittaminen:

Palvelujen suorittamisen jälkeen kuluttajalla on mahdollisuus purkaa sopimus ilmoittamatta syitä vähintään 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemispäivästä.

Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi kuluttajan on noudatettava kohtuullisia ja selkeitä ohjeita, jotka yrittäjä on antanut tarjouksessa tai viimeinkin palvelun tarjoamisessa.

7 artikla – Irtisanomiskustannukset

Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeutta, hänen on maksettava enintään tuotteen palauttamisesta aiheutuvat kulut.

Jos kuluttaja on suorittanut maksun, yrittäjän on maksettava tämä summa takaisin mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluessa peruuttamisesta tai palautuslähetyksen jälkeen.

8 artikla – Poissulkemisoikeus

Yrittäjä voi jättää kuluttajan peruuttamisoikeuden ulkopuolelle 2 ja 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Peruuttamisoikeuden poissulkeminen koskee vain, jos yrittäjä on maininnut tämän selvästi ainakin ajoissa ennen sopimuksen tekemistä.

Peruuttamisoikeuden poissulkeminen on mahdollista vain seuraaville tuotteille:

a.         Mitkä ovat yrittäjän perustamat kuluttajan eritelmien mukaan

b.        Että he ovat selvästi henkilökohtaisia

C.         Joita ei voida palauttaa luonteensa vuoksi

d.        Se voi pilata tai ikääntyä nopeasti

e.        Kenen hinta on sidoksissa rahoitusmarkkinoiden heilahteluihin, joihin yrittäjällä ei ole vaikutusta

f.          Yksittäiset sanoma- ja aikakauslehdet

g.         Kaikille tuotteille, joita ei voida osoittaa, että kyse on alkuperäisestä tuotteesta, jonka toimitti <webshop>

9 artikla – Hinnoittelu

Tarjouksessa mainitun voimassaoloajan aikana tarjottujen tuotteiden ja palveluiden hintoja ei saa nostaa, paitsi hinnanmuutoksista johtuen muuttuvista alv-veroista.

Sen estämättä, mitä edellisessä kappaleessa määrätään, yrittäjä voi tarjota muuttuvilla hinnoilla tuotteita ja palveluita, kun nämä hinnat ovat rahoitusmarkkinoiden vaihtelun alaisia ​​ja jos yrittäjällä ei ole vaikutusta. Tämä sitoutuminen vaihteluihin ja se, että mainitut hinnat ovat tavoitehintoja, mainitaan tarjouksen yhteydessä.

Hinnankorotukset 3 kuukauden kuluessa sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos ne johtuvat lainsäädännöstä tai määräyksistä.

Hinta nousee 3 kuukaudesta sopimuksen tekemisen jälkeen vain, jos yrittäjä on määrännyt tämän ja:

a.         Nämä ovat seurausta lainsäädännöstä tai määräyksistä; tai

b.        Kuluttajalla on toimivalta irtisanoa sopimus päivästä, jona hinnankorotus tulee voimaan.

Tarjouksessa mainitut hinnat sisältävät arvonlisäveron.

10 artikla – Vaatimustenmukaisuus ja takuut

Yrittäjä varmistaa, että tuotteet ja palvelut vastaavat sopimusta, takaavat mainitussa tarjouksessa mainitut eritelmät, takaavat kohtuulliset vaatimukset, luotettavuuden ja / tai hyödyllisyyden ja varmistavat perustamispäivänä voimassa olevat lakimääräykset ja / tai hallituksen asetukset. Yrittäjä varmistaa sovittuaan tuotteen sopivuudesta muuhun kuin normaaliin käyttöön.

Yrittäjän, valmistajan tai maahantuojan antama takuu ei muuta mitään oikeuksia ja vaatimuksia, jotka kuluttaja voi sopimuksen nojalla esittää yrittäjälle.

11 artikla – Toimitus ja täytäntöönpano

Yrittäjän on tarkkaan tarkkailtava tuotteiden tilauksien vastaanottamista ja toteuttamista sekä palveluhakemuksia arvioidessaan.

Osoite, jonka kuluttaja on ilmoittanut yrittäjälle, pidetään toimituspaikkana.

Ottaen huomioon yleisten ehtojen / ehtojen 4 artiklassa sanotun, yrittäjän on suoritettava hyväksytyt tilaukset nopeasti, mutta viimeistään 30 päivän kuluessa, ellei pidemmästä ajanjaksosta ole sovittu. Jos toimitus viivästyy tai jos toimitusta ei voida suorittaa tai toteutetaan osittain, kuluttajalle ilmoitetaan asiasta viimeistään 30 päivän kuluessa tilauksen tekemisestä. Tällöin kuluttajalla on oikeus irtisanoa sopimus ilman lisäkustannuksia ja hänellä on oikeus korvaukseen.

Jos irtisanominen tapahtuu edellisen kohdan mukaisesti, yrittäjän on maksettava takaisin kuluttajan maksama summa mahdollisimman pian, viimeistään 30 päivän kuluttua irtisanomisesta.

Jos tilatun tuotteen toimittaminen näyttää olevan mahdotonta, yrittäjän on pyrittävä asettamaan saataville korvaava tuote. Ainakin ennen toimitusta mainitaan selkeästi ja ymmärrettävästi, että korvaava tuote toimitetaan. Peruuttamisoikeutta ei voida sulkea pois korvaavien tuotteiden osalta. Mahdollisen palautuslähetyksen kustannukset maksetaan yrittäjän kustannuksella.

Tuotteiden vaurioitumisen ja / tai katoamisen riski on yrittäjällä siihen saakka, kunnes toimitus tapahtuu kuluttajalle tai ennalta määrätylle ja ilmoitetulle edustajalle yrittäjälle, ellei toisin ole nimenomaisesti sovittu. Jos saat vaurioituneen tuotteen, sinun on ilmoitettava tästä sähköpostitse kolmen päivän kuluessa.

12 artikla – Pituuskaupat: kesto, irtisanominen ja jatkaminen

lopettaa

Kuluttaja voi irtisanoa milloin tahansa sopimuksen, joka on tehty toistaiseksi ja joka ulottuu tuotteiden (mukaan lukien sähkö) ja palveluiden säännölliseen toimittamiseen noudattaen voimassa olevia irtisanomisaikaa koskevia sääntöjä, jotka koskevat enintään kuukauden irtisanomisaikaa.

Kuluttaja voi irtisanoa milloin tahansa tietyn ajanjakson ajan tehdyn sopimuksen, joka ulottuu tuotteiden (mukaan lukien sähkö) tai palveluiden säännölliseen toimitukseen määrätyn ajanjakson lopussa noudattaen voimassa olevia irtisanomissääntöjä, jotka koskevat enintään kuukauden irtisanomisaikaa.

Kuluttaja voi edellä mainitun kappaleen sopimuksissa:

päättyy aina ilman rajoituksia irtisanomiseen tiettyyn aikaan tai tietyn ajanjakson ajan

ainakin päättyy samalla tavalla kuin hän on tehnyt ne

irtisanotaan aina samalla ilmoituksella, jonka yrittäjä on saanut itselleen.

laajentaminen

Määräaikaiseksi tehtyä sopimusta, joka ulottuu tuotteiden (mukaan lukien sähkö) tai palveluiden säännölliseen toimitukseen, ei voida jatkaa tai jatkaa automaattisesti määräajaksi.

Sen estämättä, mitä edellisessä kappaleessa säädetään, määräajaksi tehty sopimus, joka kattaa päivittäisten sanomalehtien, viikkolehtien ja aikakauslehtien säännöllisen toimituksen, voidaan jatkaa automaattisesti määriteltynä ajanjaksona kolmeksi kuukaudeksi. Jos kuluttaja voi irtisanoa tämän pidennetyn sopimuksen pidennysjakson lopussa, ilmoittamalla asiasta kuukauden irtisanomisajalla.

Määräajaksi tehty sopimus, joka ulottuu tuotteiden ja palveluiden säännölliseen toimitukseen, voidaan jatkaa automaattisesti toistaiseksi määrittelemättömäksi ajaksi, jos kuluttaja irtisanoo milloin tahansa enintään yhden kuukauden irtisanomisajan ja enintään kolmen kuukauden irtisanomisaika, jos sopimus ulottuu päivälehtien, viikkolehtien ja aikakauslehtien säännölliseen toimitukseen, mutta vähemmän kuin kerran kuukaudessa.

Määräaikaiseksi tehtyä sopimusta, joka kattaa päivittäisten sanomalehtien, viikkolehtien ja aikakauslehtien (kokeilu- ja johdantotilaukset) säännöllisen toimittamisen, ei jatketa ​​automaattisesti, ja se päättyy automaattisesti koeajan tai esittelyjakson lopussa.

Kesto

Jos sopimuksen voimassaoloaika on yli vuosi, kuluttaja voi yhden vuoden kuluttua irtisanoa milloin tahansa enintään yhden kuukauden irtisanomisajan, jollei kohtuullisuutta ja oikeudenmukaisuutta vastusteta irtisanomisesta ennen sovitun keston päättymistä.

13 artikla – Maksut

Ellei toisin ole sovittu, kuluttajan on maksettava erääntyvät määrät 7 päivän kuluessa 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun harkinta-ajan alkamisesta. Palvelun tarjoamista koskevan sopimuksen tapauksessa harkinta-aika alkaa kuluttajan saatuaan sopimuksen vahvistus.

Kun myydään tuotteita kuluttajille, yli 50 prosentin ennakkomaksua ei saa koskaan asettaa yleisiin ehtoihin. Kun ennakkomaksu on määrätty, kuluttaja ei voi vaatia mitään oikeuksia kyseisen tilauksen tai palvelun / palvelujen toteuttamiseen ennen kuin määrätty maksu on suoritettu.

Kuluttajalla on velvollisuus ilmoittaa yrittäjälle maksutietojen epätarkkuuksista.

Kuluttajan laiminlyönnin vuoksi yrittäjällä on oikeus laillisilla rajoituksilla periä kohtuulliset kulut, jotka ilmoitetaan kuluttajalle etukäteen.

14 artikla – Valitukset

Yrittäjällä on riittävän julkistettu valitusmenettely ja hän käsittelee valituksen tämän valitusmenettelyn mukaisesti.

Valitukset sopimuksen täytäntöönpanosta on kuvailtava täysin ja selkeästi kohtuullisen ajan kuluessa, ja se on toimitettava yrittäjälle kuluttajan havaittua puutteet.

Yrittäjälle tehtyihin valituksiin vastataan 14 päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta. Jos valituksella on ennakoitavissa pidempi käsittelyaika, yrittäjä vastaa 14 päivän kuluessa kuittauksella ja ilmoituksella, milloin kuluttaja saa tarkemman vastauksen.

Jos valitusta ei voida ratkaista yhteisellä sopimuksella, syntyy riita, joka ratkaistaan ​​riidan ratkaisun avulla.

15 artikla – Riidat

Itävallan lakia sovelletaan kaikkiin riitoihin, jotka johtuvat sopimuksesta tai sen yhteydessä.

16 artikla – Lisämääräykset

Lisä- tai erilaiset säännökset yleisiin ehtoihin / ehtoihin verrattuna eivät saa olla haittaa kuluttajalle, ja ne olisi kirjattava kirjallisesti siten, että kuluttaja voi tallentaa ne helposti saatavilla olevalla tavalla pysyvälle tallennusvälineelle.

17 artikla – Ikäraja

Jos olet alle 18-vuotias, laillisen huoltajan on hyväksyttävä tilaus.

18 artikla – Vastuuvapauslauseke

Kaikki yrittäjän myymät tuotteet ovat ravintolisät, eikä niitä tule käyttää korvaamaan tasapainoista ja monipuolista ruokavaliota. Sitä ei ole tarkoitettu tautien ehkäisyyn, hoitoon tai parantamiseen.

Kaikki yrittäjän myymät tuotteet on hyväksytty käytettäväksi Itävallassa.

Koska yrittäjä toimittaa tuotteitaan maailmanlaajuisesti, kuluttajan vastuulla on pysyä ajan tasalla CBD: hen liittyviä tuotteita koskevasta nykyisestä lainsäädännöstä asuinvaltiossaan / asuinmaassaan. Yrittäjä ei kuitenkaan suosittele kuluttajia, jotka asuvat maassa, jossa CBD ja / tai tuotteet, joiden THC-arvo on alle 0,2%, on kielletty ostamasta tuotteitaan.

Pakkauksessa ilmoitettua suositeltua vuorokausiannosta ei tule ylittää. Jos olet raskaana, imetät, kärsit sairaudesta tai sinut hoidetaan lääkkeillä, sinun tulee aina kysyä lääkäriltä ennen yrittäjän tuotteiden käyttöä.

jälki

Yrityksen nimi: Apoteum GmbH
Osoite: Münzgrabenstraße 83, 8010 Graz, Austria

Sähköposti: [email protected]
Puhelin: +43 66o 1646979

Yrityksen rekisterinumero: FN500060h
tuomioistuimen rekisteröinti: Landesgericht für ZRS Graz
ALV-tunnus (arvonlisäverotunnus:  ATU73703478

Liiketoiminta: Luonnontuotteiden ja lisäravinteiden kauppa ja tuotanto.

CBD tarkoittaa kannabidiolia. Se on toiseksi yleisin kannabiksen (marihuanan) vaikuttavista aineista. Vaikka CBD on olennainen osa lääketieteellistä marihuanaa, se on johdettu suoraan hamppulaitoksesta, joka on marihuanakasvun serkku.

  • Tilaa uutiskirjeemme

Apoteum

kysymyksiä? Ota yhteyttä osoitteeseen: [email protected]

Münzgrabenstraße 83, 8010 Graz, Austria

Tekijänoikeudet © 2019 HemplyCBD. Kaikki oikeudet pidätetään.

Huomaa: Terveyslaitos, lääkevalvontavirasto, FDA tai jokin muu virallinen lähde ei ole arvioinut tämän verkkosivuston tuotteita, eikä niitä ole tarkoitettu tautien ehkäisyyn, hoitoon tai parantamiseen. Tuotteitamme ei tule myöskään käyttää korvaamaan tasapainoista ja monipuolista ruokavaliota. Ota aina yhteyttä lääkäriisi ennen uuden ravintolisäohjelman aloittamista.

Add to cart